(Chinhphu.vn) - Vừa qua, Tổng Công ty Điện lực miền Nam đã tổ chức Hội nghị tọa đàm công tác kiểm toán nội bộ và giám sát tài chính giữa ba Tổng Công ty phân phối là EVN CPC, EVN SPC, EVN HCMC.

Hội nghị nhằm nâng cao hiệu quả trong công tác kiểm toán nội bộ và giám sát tài chính, đồng thời tăng cường trao đổi, học tập kinh nghiệm trong lĩnh vực kiểm toán giám sát và công tác phối hợp tham mưu Hội đồng thành viên quản lý người đại diện tại các công ty con, công ty liên kết.

Các nội dung cùng trao đổi tại Hội nghị bao gồm chức năng, nhiệm vụ Ban Kiểm toán nội bộ và giám sát tài chính các tổng công ty; công tác phối hợp với các ban trong việc quản lý, giám sát người đại diện, kiểm soát viên tại các công ty con, công ty liên kết.

Theo đó, việc thực hiện chương trình nhiệm vụ 2019 và phương hướng kế hoạch kiểm toán giám sát năm 2020 sẽ triển khai thực hiện các nghị quyết, văn bản chỉ đạo của Hội đồng thành viên EVN trong công tác kiểm toán giám sát, công tác quản lý người đại diện, cũng như công tác lập báo cáo giám sát tài chính theo quy chế 44 của EVN; thẩm tra, thẩm định các tờ trình Hội đồng thành viên và thực hiện công tác kiểm tra, kiểm soát tại các đơn vị: Cách thức, nội dung, công tác tổ chức thực hiện, số lượng, chất lượng, tổng hợp báo cáo kết quả các cuộc kiểm soát.

Bên cạnh đó, Hội nghị đã thông qua công tác quản trị rủi ro, kiểm soát tuân thủ theo quy chế 238 và văn bản số 490/EVN-CL; triển khai giám sát kiểm toán độc lập theo quy định của EVN; đào tạo nâng cao chuyên môn nghiệp vụ hàng năm và đặc biệt là bàn quy chế phối hợp giữa Ban Kiểm toán nội bộ và giám sát tài chính và các ban chức năng.

Với nhiều nội dung thuộc công tác chuyên môn kiểm toán nội bộ và giám sát tài chính giữa các tổng công ty phân phối, Hội nghị đã thu được những kết quả tốt đẹp, tăng cường mối quan hệ đoàn kết, học tập và hỗ trợ nhau trong công tác, nâng cao hiệu quả công tác góp phần hoàn thành nhiệm vụ, trọng trách được Hội đồng thành viên giao cho Ban Kiểm toán nội bộ và giám sát tài chính các tổng công ty.

Thanh Anh