(Chinhphu.vn) - Đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã trên địa bàn tỉnh Quảng Bình đã được đa số cử tri ủng hộ.
Ảnh minh họa

Tỉnh Quảng Bình cho biết, toàn tỉnh có 20 xã, phường, thị trấn thuộc 7/8 huyện, thị xã, thành phố thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính (ĐVHC) cấp xã tổ chức lấy ý kiến cử tri về 10 phương án sắp xếp ĐVHC cấp xã tỉnh Quảng Bình trong giai đoạn 2019 - 2021. Kết quả có 18/20 đơn vị đạt trên 50% tổng số cử tri trên địa bàn tán thành việc sắp xếp ĐVHC cấp xã ngay lần đầu lấy ý kiến; riêng xã Sơn Lộc, huyện Bố Trạch và xã Quang Tân, thị xã Ba Đồn kết quả lấy ý kiến cử tri không đạt 50% tổng số cử tri trên địa bàn xã tán thành.

Cụ thể, phương án sắp xếp ĐVHC xã Ngư Thủy Trung và xã Ngư Thủy Nam thành xã Ngư Thủy thuộc huyện Lệ Thủy: Xã Ngư Thủy Trung có 1263 cử tri tán thành, chiếm 69.47%; xã Ngư Thủy Nam có 1695 cử tri tán thành, chiếm 72.19%.

Về phương án sắp xếp ĐVHC xã Trường Thủy và xã Văn Thủy thành xã Trường Thủy thuộc huyện Lệ Thủy: Xã Trường Thủy có 1303 cử tri tán thành, chiếm 96.73%; xã Văn Thủy có 1887 cử tri tán thành, chiếm 88.34%.

Phương án sắp xếp ĐVHC phường Đồng Mỹ và phường Hải Đình thành phường Đồng Hải thuộc thành phố Đồng Hới: Phường Đồng Mỹ có 1659 cử tri tán thành, chiếm 85.47%; phường Hải Đình có 2257 cử tri tán thành, chiếm 91.19%.

Phương án sắp xếp ĐVHC xã Phú Trạch và xã Hải Trạch thành xã Hải Phú thuộc huyện Bố Trạch: Xã Phú Trạch có 2348 cử tri tán thành, chiếm 78.61%; xã Hải Trạch có 5245 cử tri tán thành, chiếm 93.78%.

Phương án sắp xếp ĐVHC xã Hoàn Trạch và thị trấn Hoàn Lão thành thị trấn Hoàn Lão thuộc huyện Bố Trạch: Xã Hoàn Trạch có 1656 cử tri tán thành, chiếm 58.9%; thị trấn Hoàn Lão có 5641 cử tri tán thành, chiếm 90.3%.

Phương án sắp xếp ĐVHC xã Sơn Lộc và xã Vạn Trạch thành xã Vạn Trạch thuộc huyện Bố Trạch: Xã Sơn Lộc có 382 cử tri tán thành, chiếm 26.42%; xã Vạn Trạch có 5031 cử tri tán thành, chiếm 99.49%.

Phương án sắp xếp ĐVHC xã Quảng Trường và xã Quảng Liên thành xã Liên Trường thuộc huyện Quảng Trạch: Xã Quảng Trường có 2233 cử tri tán thành, chiếm 94.78%; xã Quảng Liên có 2048 cử tri tán thành, chiếm 95.88%.

Phương án sắp xếp ĐVHC xã Quảng Tân và xã Quảng Trung thành xã Trung Tân thuộc thị xã Ba Đồn: Xã Quảng Tân có 607 cử tri tán thành, chiếm 23.84%; xã Quảng Trung có 3293 cử tri tán thành, chiếm 84.33%.

Phương án sắp xếp ĐVHC xã Nam Hóa và xã Thạch Hóa thành xã Thạch Hóa thuộc huyện Tuyên Hóa: Xã Nam Hóa có 1399 cử tri tán thành, chiếm 94.27%; xã Thạch Hóa có 4090 cử tri tán thành, chiếm 93.15%.

Phương án sắp xếp ĐVHC xã Quy Hóa và thị trấn Quy Đạt thành thị trấn Quy Đạt thuộc huyện Minh Hóa: Xã Quy Hóa có 803 cử tri tán thành, chiếm 88.73%; thị trấn Quy Đạt có 4619 cử tri tán thành, chiếm 97.98%.

Phương Nhi