(Chinhphu.vn) - Nhà thầu chỉ được kê khai những thiết bị thi công chủ yếu đáp ứng yêu cầu đối với E-HSMT mà có thể sẵn sàng huy động cho gói thầu; không được kê khai những thiết bị đã huy động cho gói thầu khác có thời gian huy động trùng với thời gian thực hiện gói thầu này.

Theo phản ánh của ông Nguyễn Phương Toàn (Quảng Nam), Thông tư số 03/2015/TT-BKHĐT ngày 6/5/2015 quy định chi tiết lập hồ sơ mời thầu (HSMT) xây lắp, Mẫu HSMT xây lắp áp dụng phương thức một giai đoạn 1 túi hồ sơ tại Điểm b Mục 2.2 Chương III - Tiêu chuẩn đánh giá hồ sơ dự thầu (HSDT) quy định “mẫu kê khai Thiết bị thi công chủ yếu dự kiến huy động để thực hiện gói thầu” và Mẫu số 18 Bảng kê khai thiết bị: “Nhà thầu chỉ được kê khai những thiết bị thi công chủ yếu đáp ứng yêu cầu đối với các thiết bị chính như đã nêu trong danh sách theo yêu cầu quy định tại Điểm b Mục 2.2 Chương III - Tiêu chuẩn đánh giá HSDT mà có thể sẵn sàng huy động cho gói thầu; không được kê khai những thiết bị đã huy động cho gói thầu khác có thời gian huy động trùng với thời gian thực hiện gói thầu này. Trường hợp kê khai không trung thực thì nhà thầu sẽ bị đánh giá là gian lận”.

Thông tư Thông tư số 04/2017/TT-BKHĐT ngày 15/11/2017 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết lập về lựa chọn nhà thầu qua Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia quy định Mẫu HSMT xây lắp qua mạng một giai đoạn một túi hồ sơ tại Mẫu số 04B (Webform trên Hệ thống) quy định mẫu kê khai thiết bị thi công chủ yếu dự kiến huy động để thực hiện gói thầu và Mẫu số 11D (Webform trên Hệ thống) Bảng kê khai thiết bị: “Nhà thầu chỉ được kê khai những thiết bị thi công chủ yếu đáp ứng yêu cầu đối E-HSMT mà có thể sẵn sàng huy động cho gói thầu; không được kê khai những thiết bị đã huy động cho gói thầu khác có thời gian huy động trùng với thời gian thực hiện gói thầu này. Trường hợp kê khai không trung thực thì nhà thầu sẽ bị đánh giá là gian lận”.

Qua đó, ông Toàn đưa ra trường hợp HSMT đã được chủ đầu tư phê duyệt và phát hành đưa ra các tiêu chí về huy động thiết bị thi công chủ yếu dự kiến để thực hiện gói thầu là 2 thiết bị, đơn vị trúng thầu kê khai theo Điểm b Mục 2.2 Chương III - Tiêu chuẩn đánh giá HSDT và Mẫu số 18 (Thông tư 03/2015/TT-BKHĐT), Mẫu số 04B và Mẫu số 11D (Thông tư 04/2017/TT-BKHĐT) là 5 thiết bị. Tuy nhiên trong quá trình đang thực hiện thi công gói thầu này, đơn vị trúng thầu đã sử dụng 3 thiết bị (trong 5 thiết bị trên) để thực hiện tham gia đấu thầu gói thầu khác.

Ông Toàn hỏi, trường hợp trên có bị coi là kê khai những thiết bị đã huy động cho gói thầu khác có thời gian huy động trùng với thời gian thực hiện gói thầu này không? Trường hợp kê khai không trung thực thì nhà thầu sẽ bị đánh giá là gian lận theo Thông tư số 03/2015/TT-BKHĐT và Thông tư 04/2017/TT-BKHĐT hay không?

Về vấn đề này, Bộ Kế hoạch và Đầu tư trả lời như sau:

Khoản 1 Điều 15 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP quy định việc đánh giá HSDT phải căn cứ vào tiêu chuẩn đánh giá HSDT và các yêu cầu khác trong HSMT, căn cứ vào HSDT đã nộp, các tài liệu giải thích, làm rõ HSDT của nhà thầu để bảo đảm lựa chọn được nhà thầu có đủ năng lực và kinh nghiệm, có giải pháp khả thi để thực hiện gói thầu.

Theo hướng dẫn tại Mẫu số 04B và Mẫu số 11D Chương IV Mẫu HSMT xây lắp qua mạng ban hành kèm theo Thông tư số 04/2017/TT-BKHĐT thì nhà thầu phải kê khai thông tin chi tiết về các thiết bị thi công chủ yếu dự kiến huy động để thực hiện gói thầu theo Mẫu số 11D Chương IV.

Nhà thầu chỉ được kê khai những thiết bị thi công chủ yếu đáp ứng yêu cầu đối với E-HSMT mà có thể sẵn sàng huy động cho gói thầu; không được kê khai những thiết bị đã huy động cho gói thầu khác có thời gian huy động trùng với thời gian thực hiện gói thầu này. Trường hợp kê khai không trung thực thì nhà thầu sẽ bị đánh giá là gian lận.

Thiết bị thi công phải thuộc sở hữu của nhà thầu hoặc có thể đi thuê nhưng nhà thầu phải chứng minh khả năng huy động để đáp ứng yêu cầu của gói thầu. Trường hợp đi thuê thì phải có hợp đồng thuê thiết bị và tài liệu chứng minh thiết bị thuộc sở hữu của bên cho thuê.

Theo đó, trường hợp E-HSMT yêu cầu 2 thiết bị để thực hiện gói thầu nhưng nhà thầu kê khai trong E-HSDT 5 thiết bị, trong đó có 3 thiết bị đang được sử dụng ở một gói thầu khác thì bên mời thầu cần xem xét về thời gian huy động của các thiết bị này. Trường hợp thời gian huy động của các thiết bị cho gói thầu này không trùng với thời gian huy động để thực hiện ở gói thầu khác thì vẫn được xem xét, đánh giá.

Chinhphu.vn

Từ khóa: đấu thầu , kê khai thiết bị , gói thầu