(Chinhphu.vn) – Bà Nguyễn Thị Thanh Lan (Hà Nội) đề nghị cơ quan chức năng hướng dẫn về đối tượng được áp dụng Quyết định 20/2017/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ quy định hoạt động của chương trình, dự án tài chính vi mô của tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức phi chính phủ.

Theo bà Lan được biết, các tổ chức gồm: Trung tâm Hỗ trợ phát triển doanh nghiệp nhỏ (SEDA); Trung tâm Nghiên cứu hỗ trợ phát triển kinh tế nông thôn (RED); Trung tâm Hỗ trợ phát triển kinh tế và môi trường bền vững (SEEDS); Viện Tài chính vi mô và Phát triển cộng đồng (MACDI); Trung tâm Phụ nữ và Phát triển cộng đồng (CWCD) là các đơn vị trực thuộc Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (VUSTA), do VUSTA thành lập theo quy định của pháp luật, có hoạt động thường xuyên liên tục kể từ khi được thành lập đến nay, có tôn chỉ, mục đích hoạt động phi lợi nhuận (thể hiện tại Điều lệ của các tổ chức).

Bà Lan hỏi, vậy các tổ chức nêu trên có là đối tượng được áp dụng của Quyết định 20/2017/QĐ-TTg ngày 12/6/2017 của Thủ tướng Chính phủ quy định về hoạt động của chương trình, dự án tài chính vi mô của tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức phi Chính phủ hay không?

Về vấn đề này, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam có ý kiến như sau:

Về việc áp dụng Quyết định 20/2017/QĐ-TTg đối với VUSTA, Điều 1 Điều lệ Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam, Quyết định số 1795/QĐ-TTg ngày 21/10/2015 quy định: "Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam là tổ chức chính trị - xã hội của đội ngũ trí thức khoa học và công nghệ Việt Nam. Tên của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam bằng tiếng Anh là: Vietnam Union of Science and Technology Associations (viết tắt là VUSTA)”.

- Điều 2 Quyết định số 20/2017/QĐ-TTg quy định:

“Đối tượng áp dụng gồm:

1. Tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức phi Chính phủ;

2. Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, UBND tỉnh, thành phố, tổ chức, cá nhân có liên quan đến hoạt động của chương trình, dự án tài chính vi mô của tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức phi chính phủ”.

Do đó, VUSTA thuộc đối tượng điều chỉnh của Quyết định 20/2017/QĐ-TTg.

Điều kiện áp dụng Quyết định 20/2017/QĐ-TTg với tổ chức thuộc VUSTA

Về việc áp dụng Quyết định 20/2017/QĐ-TTg đối với SEEDS, RED, MACDI, SEDA, CWCD, Điều 8 Quyết định 1795/QĐ-TTg ngày 21/10/2015 quy định: “Hội thành viên của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam gồm Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (sau đây gọi chung là Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật địa phương) và các hội, tổng hội hoạt động hợp pháp trên các lĩnh vực khoa học xã hội và nhân văn, khoa học tự nhiên và khoa học công nghệ trong phạm vi cả nước (gọi chung là hội ngành toàn quốc) tự nguyện tham gia Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam”.

Khoản 4, 5; Điều 11 Quyết định 1795/QĐ-TTg quy định quyền của các hội thành viên:

“4. Hưởng các quyền lợi do Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam quy định;

5. Yêu cầu Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam bảo vệ quyền lợi hợp pháp của mình”.

Khoản 12, Điều 2 Nghị định số 34/2017/NĐ-CP ngày 3/4/2017 quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nội vụ quy định:

“12. Về tổ chức hội và các tổ chức phi chính phủ:

a) Giúp Chính phủ thống nhất quản lý Nhà nước về hội, quỹ xã hội quỹ từ thiện, tổ chức phi chính phủ trong nước và hoạt động chữ thập đỏ theo quy định của pháp luật;

b) Hướng dẫn thực hiện các quy định của Chính phủ về: Trình tự, thủ tục thành lập; chia, tách; sáp nhập; hợp nhất; giải thể; phê duyệt điều lệ, cấp giấy phép đối với hội, quỹ xã hội, quỹ từ thiện, tổ chức phi chính phủ trong nước;

c) Quyết định việc: Cho phép thành lập; chia, tách; sáp nhập, hợp nhất; giải thể; phê duyệt điều lệ, cấp giấy phép đối với hội, quỹ xã hội, quỹ từ thiện, tổ chức phi chính phủ có phạm vi hoạt động toàn quốc hoặc liên tỉnh theo quy định của pháp luật;

d) Hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về hội, quỹ xã hội, quỹ từ thiện, tổ chức phi chính phủ; việc thực hiện điều lệ đối với hội, tổ chức phi chính phủ theo quy định của pháp luật;

đ) Xây dựng và trình cơ quan Nhà nước có thẩm quyền ban hành hoặc ban hành theo thẩm quyền văn bản quy phạm pháp luật về hoạt động chữ thập đỏ. Thực hiện công tác thống kê, báo cáo về hoạt động chữ thập đỏ;

e) Tham gia quản lý Nhà nước đối với tổ chức phi chính phủ nước ngoài;

g) Tổng kết, sơ kết, báo cáo Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ tình hình quản lý hội, quỹ xã hội, quỹ từ thiện và tổ chức phi chính phủ trong nước”.

Do đó, SEEDS, RED, MACDI, SEDA, CWCD có thể đề nghị VUSTA thực hiện đăng ký tham gia chương trình, dự án tài chính vi mô theo Quyết định 20/2017/QĐ-TTg.

Trường hợp SEEDS, RED, MACDI, SEDA, CWCD tự thực hiện đăng ký chương trình, dự án tài chính vi mô thì các đơn vị này cần văn bản của Bộ Nội vụ xác nhận thuộc đối tượng áp dụng Quyết định số 20/2017/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

Chinhphu.vn