(Chinhphu.vn) - Theo phản ánh của ông Nguyễn Văn Nam (Bắc Ninh), khoản 2 Điều 12 Nghị định 46/2015/NĐ-CP quy định, nhiệm vụ khảo sát xây dựng do nhà thầu thiết kế lập. Trường hợp chưa lựa chọn được nhà thầu thiết kế, người quyết định đầu tư hoặc chủ đầu tư được thuê tổ chức, cá nhân có đủ điều kiện năng lực lập nhiệm vụ khảo sát xây dựng.

Tuy nhiên theo khoản 2, Điều 6 Luật Đấu thầu quy định về bảo đảm cạnh tranh trong đấu thầu; khoản 4, Điều 2 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP thì nhà thầu khảo sát không được trùng với nhà thầu lập nhiệm vụ khảo sát xây dựng công trình.

Ông Nam hỏi, đơn vị lập nhiệm vụ khảo sát xây dựng và đơn vị thực hiện khảo sát xây dựng có thể trùng nhau không hay phải là hai đơn vị độc lập?

Về vấn đề này, Bộ Xây dựng trả lời như sau:

Căn cứ quy định tại Khoản 2 Điều 12 Nghị định số 46/2015/NĐ-CP ngày 12/5/2015 của Chính phủ về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng thì “Nhiệm vụ khảo sát xây dựng do nhà thầu thiết kế lập. Trường hợp chưa lựa chọn được nhà thầu thiết kế, người quyết định đầu tư hoặc chủ đầu tư được thuê tổ chức, cá nhân có đủ điều kiện năng lực lập nhiệm vụ khảo sát xây dựng”. Nghị định số 46/2015/NĐ-CP không quy định việc đơn vị thực hiện khảo sát xây dựng phải độc lập với đơn vị lập nhiệm vụ khảo sát xây dựng.

Khoản 2 Điều 6 Luật Đấu thầu năm 2013 và khoản 4 Điều 2 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu không quy định rõ đơn vị thực hiện khảo sát xây dựng phải độc lập với đơn vị lập nhiệm vụ khảo sát xây dựng.

Chinhphu.vn

Từ khóa: khảo sát , thiết kế , xây dựng , nhà thầu